MENU

Betingelser

Flexicu er Danmarks nye deleportal for arbejdskraft

Første del af dette dokument er et resume af de generelle vilkår og betingelser for brug af Flexicu. Den fulde version finder du nederst i dokumentet, og det er denne du accepterer ved oprettelse af din virksomhedskonto.

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på enten info@flexicu.com eller +45 71 74 77 97.

For at kunne oprette dig og bruge Flexicu skal du være en virksomhed, og have et gyldigt CVR-nummer.

Når du opretter din virksomhedsbruger på Flexicu, skal du altid registrere dig med dine korrekte oplysninger (CVR-nummer, navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv.) Informationerne skal stemme overens med de oplysninger som er oplyst til Erhvervsstyrelsen.

Ved brug af Flexicus formidlingsportal skal du sikre dig, at de medarbejdere du udlejer via Flexicu, bliver udlejet til den til enhver tid gældende lovgivning – inklusive diverse arbejdsmarkedsoverenskomster – samt Flexicus regler.

Det påhviler dig som udlejer at indberette skattepligtig indkomst til SKAT, og at sikre, at alle former for løn, tillæg mv. afregnes og indberettes korrekt. Flexicu kan således ikke gøres ansvarlige herfor.

Alle brugere af Flexicu er underlagt dansk rets almindelige regler, og de generelle vilkår og betingelser er udformet i henhold til dansk ret. Som bruger af Flexicu skal du overholde arbejdsmarkedets regler og sikre, at du ikke opgiver vildledende, mangelfulde eller urigtige oplysninger om din virksomhed og dine ansatte.

Flexicu kan til enhver tid indstille eller slette en virksomhedskonto, som er – eller forekommer os at være – et brud på Flexicus betingelser. 

§ 1 Indledning

1.1 Formål
Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og Flexicu ApS ("Flexicu", "vi" eller "os") rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som Flexicu muliggør via www.flexicu.com. Nærværende aftale regulerer endvidere de vilkår og betingelser, som du ved oprettelsen af en virksomhedskonto accepterer som gældende vilkår for samtlige lejeaftaler (som lejer såvel som udlejer) indgået fra virksomhedskontoen.

1.2 Nærværende aftales virkning
Når du opretter en virksomhedskonto hos Flexicu, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nærværende aftale, og du bekræfter desuden, at du er indforstået med aftalevilkårene, hver gang du benytter Flexicus portal. Din markering i feltet "Jeg har læst og accepterer betingelserne" anses altså for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og Flexicu.

1.3 Ændringer

Flexicu forbeholder sig retten til – til enhver tid – at ændre i nærværende aftale samt at lancere nye versioner af Flexicu. Ligeledes forbeholder Flexicu sig retten til at ændre i nærværende aftale som følge af ændringer i lovgivning eller den danske arbejdsmarkedsmodel.

Du vil modtage meddelelse om ændringer via den e-mailadresse du er registreret med hos Flexicu senest 14 dage før ændringerne træder i kraft.

Efter udløbet af de nævnte 14 dage vil ændringerne blive gjort tilgængelige på www.flexicu.com og hermed træde i kraft. Ikrafttrædelsen vil herefter gælde for alle aktiviteter på Flexicus portal samt dit forhold til Flexicu.

1.4 Aftalens varighed
Nærværende aftale er gældende, indtil denne afløses af en ny version.

§ 2 Registrering af virksomhedskonto

2.1 Registrering af virksomhedsoplysninger
Som bruger af Flexicus portal forpligter du dig til at oprette dig med din virksomheds korrekte oplysninger. Husk at din e-mailadresse benyttes til al kommunikation mellem dig og Flexicu.

2.2 CVR-validering
Ved oprettelse af en virksomhedskonto bliver du bedt om at oplyse din virksomheds valide CVR-nummer. Det er således en betingelse for at have en virksomhedskonto på Flexicu, at man besidder et gyldigt CVR-nummer og at man ikke er under konkursbehandling/betalingsstandsning.

2.3 Ajourføring
Du er ansvarlig for at de oplysninger, der fremgår af din virksomhedsprofil, til enhver tid er korrekte og gyldige. Du kan ajourføre dine oplysninger via hjemmesiden.

2.4 Lukning af din virksomhedskonto

Du kan til enhver tid anmode om lukning af din virksomhedskonto ved at kontakte Flexicu support.  Hvis du har udestående lejaftaler forbeholder vi os retten til at udskyde lukningen til disse er afsluttet. 

Hvis du får viden eller mistanke om, at andre har adgang til din virksomhedskonto har du pligt til at indberette dette til Flexicu support. Flexicu forbeholder sig i disse tilfælde retten til at spærre den pågældende konto.

Flexicu forbeholder sig endvidere retten til at lukke din konto, hvis du har handlet i strid med nærværende aftale, Flexicus regler i øvrigt eller gældende dansk ret.

§ 3 Flexicus tjenester

3.1 Flexicu som formidlingsportal

Efter oprettelse af din virksomhedskonto opnår du adgang til Flexicus formidlingsportal (databasen). Formidlingsportalen indeholder, og giver adgang til oplysninger, som gør det muligt for lejere at etablere kontakt til udlejere og vice versa. Flexicu er hverken lejer eller udlejer og kan derfor aldrig blive direkte part i en lejeaftale, jf. endvidere § 8 om Flexicus ansvarsfraskrivelse.

3.2 Faktureringsgrundlag

Ved brug af Flexicus portal har du løbende adgang til et overskueligt faktureringsgrundlag, som du let kan bruge til at fakturere lejerne af dine ressourcer, jf. § 6.3.

3.3 Forslag til allonge til medarbejderkontrakt

Flexicu har udarbejdet – og stiller gratis til rådighed for dets brugere – et forslag til allonge til brug ved udlejning af medarbejdere gennem Flexicus portal. Det er ikke en betingelse for brugen af Flexicu at denne allonge bruges, og Flexicu kan ikke – hverken generelt eller ved en konkret juridisk vurdering – gøres ansvarlig for lovligheden af denne allonge samt eventuelle tab eller uoverensstemmelser, der måtte følge heraf.

§ 4 Forpligtelser og rettigheder som udlejer

4.1 Overensstemmelse med ansættelseskontrakt, lovgivning og overenskomster

Som udlejer forpligter du dig til at sikre, at gældende dansk lovgivning overholdes. Det påhviler dig derfor som udlejer bl.a. – men ikke udtømmende – at sikre, at den udlejede medarbejder udlejes i overensstemmelse med dennes ansættelseskontrakt samt eventuelle overenskomster som medarbejderen eller du som udlejer måtte være omfattet af.

4.2 Betaling af skat

Ligeledes forpligter du dig som udlejer til at indberette skattepligtig indkomst til SKAT, og at sikre, at alle former for løn, tillæg mv. afregnes og indberettes korrekt.

4.3 Medarbejderens udeblivelse 

Hvis den lejede medarbejder udebliver, skal lejer uden unødigt ophold underrette udlejer og Flexicu, jf. § 5.3.

4.4 Retten til fakturering og opkrævning

Som udlejer har du retten til direkte fakturering og opkrævning hos lejer, jf. § 6.3.

4.5 Anmodning fra lejer om annullering af en lejet medarbejder

Lejer har ret til at anmode om en annullering op til 24 timer før den lejede medarbejder skal møde på arbejde, jf. 5.4. Det er dog op til dig som udlejer, hvorvidt du vil acceptere en sådan anmodning. Hvis du accepterer anmodningen bliver medarbejderen ledig hos dig og du vil ikke kunne fakturere lejer for denne medarbejder. Accepterer du ikke, vil medarbejderen forblive udlejet i portalen, og du vil modtage et faktureringsgrundlag i portalen.

§ 5 Forpligtelser og rettigheder som lejer

5.1 Overensstemmelse med ansættelseskontrakt, lovgivning og overenskomster

Som lejer forpligter du dig til at sikre, at gældende dansk lovgivning overholdes. Det påhviler dig derfor som lejer bl.a. – men ikke udtømmende – at sikre, at de arbejdsopgaver den lejede medarbejder bliver bedt om at udføre er i overensstemmelse med den lejede medarbejders ansættelseskontrakt, samt eventuelle overenskomster medarbejderen eller du som lejer måtte være omfattet af.

5.2 Arbejdets art, omfang og varighed

Hvis arbejdets art, omfang og varighed viser sig at være væsentlig anderledes end antaget ved lejeaftalens indgåelse skal lejer straks kontakte udlejer med henblik på en vurdering af, hvorvidt lejeaftalen bør annulleres eller ændres. Lejeaftalen må dog under ingen omstændigheder ændres på en måde så den er i strid med medarbejderens ansættelseskontrakt med udlejer, overenskomstmæssige forhold eller dansk lovgivning i øvrigt.

5.3 Medarbejderens udeblivelse 

Hvis den lejede medarbejder udebliver, skal du som lejer uden unødigt ophold underrette udlejer. 

5.4 Annullering af en lejet medarbejder

Du kan op til 24 timer før den lejede medarbejder skal møde hos dig anmode om annullering af lejeaftalen. Det er dog op til udlejer, hvorvidt denne vil acceptere annulleringen, jf. 4.5. Hvis udlejer ikke accepterer annulleringen er du forpligtet til at betale for den lejede medarbejder. Hvis udlejer derimod accepterer annulleringen vil den efterfølgende fakturering bortfalde.

5.5 Instruktionsretten 

Den udlejede medarbejder er i den udlejede periode underlagt lejers arbejdsreglement, og du har derfor som lejer instruktionsretten over for den lejede medarbejder. Flexicu/udlejer kan derfor ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl – og tab som følge heraf – begået af den udlejede medarbejder. 

5.6 Ansvarsforsikring og arbejdsskadesforsikring

Det påhviler lejer, såvel som udlejer, at sikre, at den lejede medarbejder er dækket af en lovlig ansvarsforsikring og arbejdsskadesforsikring. 

5.7 Ejendomsret

Alle former for opfindelser, teknologi eller lignende, der opstår som følge af det arbejde, der udføres for lejer af den lejede medarbejder forbliver lejers ejendom medmindre andet specifikt er aftalt.

§ 6 Betaling og fakturering

6.1 Flexicu som formidlingsportal

Flexicu er en formidlingsportal, og der foregår ikke nogen direkte betaling gennem portalen.

6.2 Servicegebyr til Flexicu

For at stille portalen til rådighed opkræver Flexicu et mindre servicegebyr af prisen for den enkelte lejeaftale. Dette servicegebyr vil altid udgøre en procentsats af den samlede totale lejesum.

6.3 Retten til fakturering for udlejning 

Som udlejer bevarer du retten til at fakturere de lejere som har lejet dine medarbejdere. 

6.4 Friholdelse for ansvar

Flexicu kan i forlængelse af ovennævnte ikke gøres ansvarlig for lejers rettidige betaling til udlejer.

6.5 Betaling til Flexicu

Betaling af Flexicus servicegebyr faktureres månedligt.


§ 7 Databeskyttelse

7.1 Dataansvarlig
Den dataansvarlige er Flexicu ApS, Korskildelund 6, CVR-nummer: 38426486.

7.2 Virksomhedens oplysninger

Når du opretter dig som virksomhedsbruger på Flexicu.com, bliver de oplysninger du afgiver ved oprettelsen og ved senere ajourføring registreret af os.

Dit firmanavn fremgår af den offentlige profil, men når en lejeaftale bliver indgået accepterer du som udlejer såvel som lejer, at virksomhedernes navn og forretningsadresse bliver oplyst.

7.3 Behandling af oplysninger
Flexicu anvender virksomhedens oplysninger, når du logger på din profil hos Flexicu. Flexicu benytter endvidere visse oplysninger til brug for statistiske beregninger. 

Flexicu opbevarer disse oplysninger, så længe det er nødvendigt for, at Flexicu kan overholde sine forpligtelser over for dig samt sine forpligtelser i henhold til den enhver tid gældende lovgivning. 

7.4 Videregivelse af oplysninger
Flexicu videregiver på intet tidspunkt dine oplysninger til tredjeparter medmindre, at du har givet dit personlige og forudgående samtykke hertil. Flexicu kan dog videregive oplysninger, hvis dette bliver os pålagt i henhold til lovgivning eller på forlangende fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed.

7.5 Medlemsdiskretion
Som bruger af Flexicu erklærer du dig indforstået med ikke at gøre brug af oplysninger vedrørende andre brugere ud over til at indgå og afslutte lejeaftaler.
 

§ 8 Ansvarsfraskrivelse for Flexicu

8.1 Flexicu som mellemmand
Flexicu er alene at betragte som en mellemmand, der udbyder en formidlingsportal for arbejdskraft. Anvendelsen af portalen samt indgåelse af lejeaftaler mellem virksomhederne foregår derfor på virksomhedernes eget ansvar.

8.2 Andres videregivelse af oplysninger

Flexicu kan ikke drages til ansvar for andres benyttelse eller videregivelse af oplysninger hentet fra Flexicus hjemmeside. 

8.3 Flexicus ansvar
I det omfang loven tillader det, accepterer du, at friholde Flexicu og Flexicus medarbejdere for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af, eller i forbindelse med din brug af Flexicus formidlingsportal og hjemmeside. 

8.4 Ikke ansvar for skader, følgeskader og tab

Som registreret virksomhedsbruger og anvender af Flexicus formidlingsportal accepterer du, at Flexicu ikke kan gøres ansvarlig for skader, følgeskader eller tab du måtte lide på baggrund af en indgået lejeaftale eller øvrig anvendelse af Flexicus portal eller hjemmeside.

8.5 Manglende adgang til Flexicus portal

Flexicu kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til Flexicu.com, idet sitet med mellemrum kan være utilgængeligt pga. af såvel planlagt midlertidig lukning eller tekniske nedbrud. Flexicu kan i den forbindelse ikke blive gjort ansvarlig for den manglende adgang brugerne måtte opleve.

8.6 Force majeure
Flexicu er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som Flexicu ikke er herre over, og som Flexicu ikke med rimelighed burde have forudset.

§ 9 Generelle bestemmelser

9.1 Immaterielle rettigheder

Alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Flexicus tjenester ejes af Flexicu ApS.

9.2 Advarsler, karantæne og sletning 

Flexicu kan tildele advarsler, karantæne og/eller sletning af en konto, hvis der handles i strid med nærværende aftale, Flexicus regler i øvrigt, overenskomster eller dansk lovgivning. Dette gælder bl.a. – men ikke udtømmende – at der er blevet givet falske registreringsoplysninger, at der er sket misbrug af Flexicu tjenester eller at der er blevet opgivet forkert lønningsniveau af virksomhedens ansatte. 

9.3 Ny tilmelding kræver forudgående samtykke

Virksomheder, hvis konto er blevet indstillet eller slettet må ikke tilmelde sig Flexicus tjenester på ny uden forudgående skriftlig samtykke.

9.4 Nyhedsbreve

Som virksomhedsbruger samtykker du til digitalt at modtage nyhedsbreve.

9.5 Værneting og lovvalg

Enhver tvist mellem Flexicu og en virksomhedsbruger skal afgøres ved Københavns Byret og ved brug af dansk ret.

 

Book en kvalificeret vikar nu!
Vil du vide mere eller booke en vikar så ring eller skriv til os nu. Vi sidder klar.
Kontakt os
71 74 77 97
Nyheder
15 okt 2018
Vikarbureauer – sikke en vækst i vikarer!
Vi har i flexicu kigget lidt nærmere på vikarbranchen, brug af vikarer og tallene bag. Læs med her og find ud af om brugen af vikarbureauer og vikarer er højere end før finanskrisen
17 maj 2018
Er flexicu fremtidens vikarbureau?
Vi bliver ofte spurgt, hvorvidt vi anser os selv for værende et vikarbureau. Selv om vi har visse ligheder med et vikarbureau, kan vi dog på ingen måde sammenlignes med et traditionelt vikarbureau. Til gengæld mener vi, at det er mere nærliggende at kalde os fremtidens vikarbureau. Læs videre og find ud af hvorfor.
17 maj 2018
Øget fleksibilitet hos selvstændige
Nyt firma skaber øget fleksibilitet hos selvstændige i Smørum, Ballerup og omegn
Flexicu - fremtidens vikarbureau
Flexicu er den nye udfordrer til vikarbureauer forstået på den måde, at vi vil gøre alle virksomheder til et vikarbureau og alle medarbejdere til en vikar. Det lyder måske slemt, men det er det faktisk ikke. Læs mere om idéen i en af vores mange artikler om vikarbranchen og vikarbureauer, eller kontakt os på telefon eller email.